Dokumenty Pracowników Wydziału Odlewnictwa

Wzór wniosku urlopowego - dokument Word

Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczycieli akademickich na Wydziale Odlewnictwa

Nawiązując do artykułu 49* Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej oraz opierając się o Uchwałę Senatu Nr 80/2009 (W sprawie ustalania pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010) określam szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli akademickich, ujmując go w postać zbiorczego planu zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim Wydziału Odlewnictwa. Plan jest do wglądu w Dziekanacie Wydziału Odlewnictwa oraz w Dziale Nauczania AGH.

Pozostałe obowiązki określa Statut Uczelni oraz Ustawa.

W przypadku uchwalenia przez Senat zasad ustalania zakresu obowiązków podjęte zostaną odpowiednie postanowienia wykonawcze.

49*

3. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz wymiar i rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków określa uchwała Senatu, podejmowana zgodnie z art. 130 i 131 Ustawy Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej. *

 

Prof. dr hab. inż. Józef S. Suchy

Dziekan Wydziału Odlewnictwa 

Kraków, dnia 22.03.2010