Spis abstraktów XXXIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "Dzień Odlewnika 2015"

Abstrakty Pracowników Wydziału Odlewnictwa

Lp. Autorzy Tytuł
1 Dańko R., Łucarz M., Dańko J.   REGENERACJA TERMICZNO-MECHANICZNA ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH ZANIECZYSZCZONYCH ZUŻYTĄ MASĄ KLASYCZNĄ
2 Garbacz-Klempka A., Kozana J., Piękoś M., Cieślak W., Perek-Nowak M., Kowalski Ł., Adamczak K. and Łoś J. COPPER AND ARSENICAL COPPER FROM ENEOLITHIC IN METALLOGRAPHIC AND MECHANICAL STUDIES
3 Grabowska B., Kaczmarska K., Bobrowski A., Kurleto Ż., Mrówka N., Żymankowska-Kumon S. ZDOLNOŚĆ WYMIANY JONOWEJ (CEC) ATTAPULGITU - GLINOKRZEMIANU Z GRUPY PAŁYGORSKITÓW
4 Jamrozowicz Ł., Kolczyk J., Matonis N., Woźniak D. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH WYBRANYCH POWŁOK OCHRONNYCH NANOSZONYCH NA FORMY I RDZENIE PIASKOWE
5 Kalandyk B., Starowicz M., Zapała R. ODPORNOŚĆ KOROZYJNA DWUFAZOWEGO STALIWA 24%Cr-5%Mn-2%Ni-3%Mo 
6 Kasprzyk D., Stypuła B.  THE ROLE OF SILICON ADDITION AND MICROSTRUCTURE ON CORROSION BEHAVOUR OF STAINLESS STEELS IN CHLORIDE SOLUTIONS
7 Kozana J., Garbacz-Klempka A., Piękoś M., Cieślak W., Czekaj E. WPŁYW WYBRANYCH DODATKÓW STOPOWYCH NA MIKROSTRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI BRĄZÓW CYNOWYCH
8 Lelito J., Gracz B., Żak P.L., Suchy J.Sz., Szucki M., Malinowski P. ROZKŁAD WIELKOSCI PODŁOŻA DO ZARODKOWANIA HETEROGENICZNEGO FAZY PIERWOTNEJ Al-Cu 
9 Łucarz M., Dańko R. WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW REGENERACJI TERMICZNEJ ZUŻYTEJ MASY RDZENIOWEJ NA SKUTECZNOŚĆ PROWADZONYCH ZABIEGÓW
10 Malinowski P., Suchy J.S., Lelito J. SMART FACTORY – SMART FOUNDRY
11 Piekło J., Maj M. EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF UNIAXIAL AND MULTIAXIAL FATIGUE IN THE LOCK OF SCRAPER CONVEYOR CAST FROM ADI
12 Piwowarski G., Krajewski P.K., Buraś J., Krajewski W.K. WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPU ZnAl10 PODDANEGO MODYFIKACJI ZAPRAWAMI WPROWADZAJĄCYMI TYTAN
13 Waksmundzki M., Zych J. ZMIANY STANU POWIERZCHNI MODELI DREWNIAWNYCH W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM WYKONYWANIA Z ZASTOSOWANIEM MASZYN CNC
14 Ziółkowski E., Smyksy K., Fedoryszyn A., Brzeziński M. WYZNACZANIE WARTOŚCI PARAMETRÓW ODKSZTAŁCENIA NAPIĘĆ I PRĄDÓW Z ZASTOSOWANIEM REJESTRATORA WARTOŚCI CHWILOWYCH
15 Żymankowska-Kumon S.  IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW TERMICZNEGO ROZKŁADU ŻYWICY FURANOWEJ Z ZASTOSOWANIEM CHROMATOGRAFII GAZOWEJ W POŁĄCZENIU ZE SPEKTROMETRIĄ MASOWĄ (GC/MS)
16 Wiktor T., Burbelko A. SYMULACJA ZACHOWANIA SIĘ SWOBODNEJ POWIERZCHNI CIEKŁEGO STOPU W KOMORZE PRASOWANIA ZIMNOKOMOROWEJ MASZYNY CIŚNIENIOWEJ
17 Wróbel M., Burbelko A., Gurgul D. MODELOWANIE POCZĄTKOWEGO ETAPU WZROSTU AUSTENITU Z PRZECHŁODZONEJ CIECZY W UKŁADZIE FE-C-SI METODĄ POLA FAZOWEGO

Abstrakty Doktorantów

1 Dorota Siekaniec, Andrzej Szczęsny, Dariusz Kopyciński Przykład obróbki cieplnej odlewów z żeliwa wysokochromowego
2 Natalia Kaźnica, Jerzy Zych Procesy pochłaniania wilgoci z otoczenia i wysychania na przykładzie  wierzchnich warstw form odlewniczych
3 Danylo Didenchuk, Dorota Kalisz Modeling of precipitate oxide and sulfide inclusions formation in liquid steel
4 Marek Ronduda, Artur Zaczyński, Kamil Schmalenberg Ocena jakości metalurgicznej żeliwa sferoidalnego w oparciu  o analizę termiczną atas
5 Sergii Gerasin, Dorota Kalisz Modeling of the Mn and S microsegregation during continuous casting of rail steel
6 Joanna Loch, Halina Krawiec, Alicja Łukaszczyk Wpływ fluorków i kwasu mlekowego na odporność korozyjną stopów tytanu w symulowanym roztworze sztucznej śliny
7 Aleksandra Grabarczyk, Stanisław M. Dobosz, Katarzyna Major-Gabryś, Jarosław Jakubski Elastycznośc -nowe kryterium oceny jakości mas formierskich
8 Emilia Wildhirt, Joanna Ramus, Jarosław Jakubski Zmiana wybranych właściwości rdzeni z powłokami w zależności od dodatku wodnego rozcieńczalnika
9 Maria Starowicz, Anna Waliczek Anodowe roztwarzanie kobaltu w roztworach metanolowych z niska zawartościa wody
10 Zofia Kwak, Aldona Garbacz-Klempka, Małgorzata Perek-Nowak, Michał Starski The metallographic characterization of cast products on the examples from the middle ages
11 Artem Arustamian, Dorota Kalisz Doświadczalne wyznaczenie granicy plastyczności materiału kompozytowego "Stahl 1018" w podwyższonych temperaturach
12 Agnieszka Tąta, Edyta Proniewicz Zastosowanie filmu złota w technice SERS
13 Karolina Kaczmarska, Beata Grabowska Spoiwo na bazie skrobi eteryfikowanej – czy to naprawdę działa?
14 Żaneta Kurleto, Beata Grabowska Wiązania chemiczne występujące w montmorylonicie
15 Gabriela Sikora, Marcin Górny Wpływ miedzi na strukturę pierwotną i przemianę eutektyczną w stopach Al-Cu
16 Łukasz Szymański, Beata Grabowska Celuloza i jej pochodne - zastosowanie w przemyśle
17 Viktor Sinelnikov, Dorota Kalisz Modeling viscosity of converter slag
18 Angelika Kmita, Agnieszka Roczniak, Mariusz Holtzer Piroliza utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego - identyfikacja produktów metodą GC/MS
19 Michał Balicki, Sebastian Sobula, Barbara Kalandyk WPŁYW ŻUŻLI SYNTETYCZNYCH NA PROCES ODSIARCZANIA
NISKOSTOPOWEGO STALIWA Cr-Ni-Mo
20 Wojciech Kowalczyk, Rafał Dańko SYSTEMY DOZOWANIA  STOPÓW ALUMINIUM W ZIMNOKOMOROWYCH MASZYNACH CIŚNIENIOWYCH
21 Kamil Schmalenberg, Artur Zaczyński, Eugeniusz Ziółkowski METODYKA PORÓWNANIA ENERGOCHŁONNOŚCI WYBRANYCH PROCESÓW TOPIENIA CIEKŁEGO ŻELIWA W PIECU INDUKCYJNYM
22 Mateusz Skrzyński, Rafał Dańko KONCEPCJA STANOWISKA WIBRACYJNEGO DO BADAŃ PROCESU REGENERACJI WSTĘPNEJ MAS ZUŻYTYCH
23 Sławomir Michalski, Eugeniusz Ziółkowski CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ DO KONTROLI POBORU MOCY CZYNNEJ W ODLEWNIACH
24 Paweł Śmierciak, Eugeniusz Ziółkowski PORÓWNANIE WYNIKÓW SYMULACJI WPŁYWU KSZTAŁTU I AMPLITUDY ZAKŁÓCEŃ NA JAKOŚĆ STEROWANIA PIECEM OPOROWYM W UKŁADZIE Z REGULATOREM PID LUB ROZMYTYM
25 Krzysztof Wańczyk, Eugeniusz Ziółkowski MODEL WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO ODCHYLENIA WAŻONYCH MATERIAŁÓW WSADOWYCH W PROCESIE ZESTAWIANIA WSADU DO PIECÓW ODLEWNICZYCH