II Konferencja Doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z Okazji Dnia Odlewnika - 27.11.2014 r.

 

Lp. Imię i nazwisko
osoby wygłaszającej
Temat referatuTytuł w języku angielskim
1

Joanna Loch

Influence of simulated physiological solution to corrosion resistance of Ti6Al4V and Ti10Mo4Zr alloys and alloying elements
2 Magdalena Bisztyga Badanie katodowych produktów powstałych na powierzchni niklu w bezwodnych roztworach elektrolitówThe Study of Cathode Products Generated on the Surface of the Nickel Electrode in Anhydrous Solutions of Electrolyte
3 Dorota Siekaniec Wpływ temperatury odlewania na strukturę i właściwości mechaniczne żeliwa wysokochromowegoThe influence of the casting temperature on the structure and mechanical properties of high-chromium cast iron
4 Michał Latkiewicz Zmiany w strukturze aparatu fotosyntetycznego roślin ze środowisk antropogenicznych o podwyższonej zawartości metali ciężkichChanges in the structure of the photosynthetic apparatus of plants from anthropogenic environments with high content of heavy metals
5 Karolina Kaczmarska Analiza wybranych właściwości utwardzanych mikrofalowo mas formierskich wiązanych spoiwem na bazie skrobiAnalysis of selected technological properties of moulding sands bonded by starch-based binder
6 Mateusz Skrzyński Regeneracja zużytej masy z żywicą furfurylową na stanowisku laboratoryjnymReclamation of Used Furan Sand at Laboratory Stand
7 Aleksandra Grabarczyk Kompozycje: uwodniony krzemian sodu – materiał biodegradowalny, jako spoiwo mas formierskichCompositions: hydrated sodium silicate - biodegradable meterial as a moulding sands' binder
8 Gabriela Sikora Weryfikacja modeli heterogenicznego zarodkowania ziaren pierwotnych w stopie Al-5CuVerification of models of heterogeneous nucleation of primary grains in Al-5Cu alloy
9 Paweł Śmierciak Wpływ wybranych parametrów zakłóceń na jakość klasycznego i rozmytego sterowania piecem oporowymInfluence of selected parameters of interference on the quality of classical and fuzzy control resistance furnanace
10 Anna Waliczek Anodowe roztwarzanie glinu w roztworach etanol-woda jako metoda otrzymywania nanocząstekThe anodic dissolution of aluminium in an ethanol-water solution as a method of preparation of nanoparticiples
11 Emilia Wildhirt Metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewniczeMethods of tests for protective coatings used in molds and foundry cores
12 Agnieszka Tąta Wpływ wielkości ziaren koloidu złota na proces adsorpcji bombezyny i jej natywnych fragmentów zachodzący na ich powierzchni. Badania SERSThe effect of the gold colloid on the adsorption process of bombesin and its native fragments. SERS studies.
13 Łukasz Szymański Mikrostruktura i właściwość mechaniczne lokalnych wzmocnień kompozytowych otrzymanych w  żeliwie białym  wysokochromowym
14 Zofia Kwak Wpływ dodatków stopowych na makrostrukturę i właściwości stopów z serii 7XXX na wybranych przykładachThe effect of alloying elements on the microstructure and properties 7xxx series alloys of selected examples