Zadania realizowane przez Zespoły Wydziałowe w zakresie Jakości Kształcenia

 „Wydziałowy  Zespół  ds. Jakości  Kształcenia,  zwany  dalej  Wydziałowym  Zespołem, podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w danej jednostce  Uczelni. W tym celu w szczególności opracowuje  i przedstawia Dziekanowi wnioski i projekty, zgodne z wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół.”
/§ 15 ust. 1 Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 2013 roku/


„Wydziałowy  Zespół  Audytu  Dydaktycznego  kontroluje  sposób  realizacji  programów kształcenia   na   poszczególnych   kierunkach   prowadzonych   na   Wydziale. W szczególności: weryfikuje zgodność treści zajęć z zawartością sylabusów, zgodność punktów  ECTS z rzeczywistym nakładem  pracy studentów, osiąganie zakładanych efektów kształcenia.”
/§ 16 ust. 1 Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 2013 roku/