Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia

I. Ubezpieczenie zdrowotne

Szkoły wyższe zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składki, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) za:
1) Studentów oraz uczestników  studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
2) Studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmują studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Studenci, którzy ukończyli 26 lat i nie mają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego niż posiadanie statusu studenta – proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu.

II.    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Student może dokonać ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Student obywający praktykę winien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki - dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia, którzy odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe (§ 8  Zarządzenia Nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Stasica w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie)

Cena ubezpieczenia 30 zł
Rok akademicki: 2015/16
Numer polisy: IKC 10441027
Suma ubezpieczenia: 30000 zł


Informacje i rejestracja  na stronie https://www.ubezpieczenia.agh.edu.pl