Informacje i pliki do pobrania dla dyplomatów - studia stacjonarne II stopnia kierunki: Inżynieria Procesów Odlewniczych i Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Przed złożeniem pracy dyplomowej w wersji papierowej w dziekanacie w terminach określonych w Regulaminie studiów pod rygorem odmowy przyjęcia pracy dyplomowej, w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego, student zobowiązany jest zalogować się poprzez przeglądarkę do modułu Wirtualna Uczelnia, przejść do menu Dyplom i wykonać następujące czynności:

    1. W zakładce Praca dyplomowa zweryfikować dane, w szczególności tytuł pracy dyplomowej, imiona i nazwiska opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej. UWAGA: tytuł deponowanej w wersji elektronicznej pracy dyplomowej w module Wirtualna Uczelnia musi być tożsamy z tytułem pracy dyplomowej składanej w wersji papierowej w dziekanacie. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian należy zgłosić się do pracownika właściwego dziekanatu przed przystąpieniem do kolejnych etapów postępowania;
    2. w zakładce Dane pracy dyplomowej uzupełnić słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, a następnie zatwierdzić zmiany;
    3. w zakładce Pliki pracy dyplomowej:
    a) złożyć stosowne oświadczenie,
    b) umieścić w systemie streszczenie pracy dyplomowej,
    c) umieścić w systemie załączniki, jeśli są integralną częścią pracy dyplomowej,
    d) umieścić w systemie zaakceptowaną przez opiekuna pracy dyplomowej ostateczną wersję elektroniczną pracy dyplomowej (zgodnie z ustalonym w Uczelni formatem i rozmiarem).
    W przypadku wykonania wszystkich czynności, o których mowa powyżej opiekun pracy dyplomowej otrzymuje powiadomienie o dostępnej pracy dyplomowej na adres jego poczty mailowej.

Wszelkie informacje dotyczące procesu dyplomowania w module Wirtualna Uczelnia znajdą Państwo w zakładce Dyplom –> Instrukcja procesu dyplomowania.

Obsługa prac dyplomowych w formie elektronicznej w systemie Dziekanat.XP oraz w module Wirtualna Uczelnia, a także ich sprawdzenie przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wynika z zarządzenia nr 14/2019 Rektora AGH z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

Zarządzenie obowiązuje studentów, nauczycieli akademickich oraz inne osoby będące opiekunami prac dyplomowych, a także pracowników dziekanatów.

Zarządzenie dostępne jest na stronie Działu Nauczania pod adresem https://www.dzn.agh.edu.pl/fileadmin/restricted/dn_restricted/JSA/Zarzadzenie_JSA.pdf .

Minimum 7 dni przed obroną do dziekanatu przynosimy:

1.    egzemplarz pracy dyplomowej (oprawa miękka z nadrukiem praca magisterska – zaleca się wydruk dwustronny)
2.    płytkę CD/DVD – (format pdf - z wersją oryginalną pracy, w papierowym etui (imiona, nazwisko i nr albumu) oraz skany strony tytułowej z podpisem opiekuna pracy i podpisane oświadczenia).
3.    4 zdjęcia w formacie 45x65 mm jedno zdjęcie opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem – delikatny opis ( w przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w j. obcym dodatkowo 1 zdjęcie),
4.    potwierdzenie opłaty za dyplom (dyplom w języku polskim -60 zł, dodatkowy odpis w języku kongresowym –40 zł sztuka).
5.    streszczenie pracy dyplomowej (wydrukowane z systemu WU),
6.    podpisane oświadczenie (wydrukowane z systemu WU),
7.    opinię opiekuna pracy dyplomowej,
8.     raport z JSA (podpisany przez opiekuna),
9.     recenzję recenzenta,
10.    podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
11.    formularz powołania recenzenta i ustalenia terminu obrony
12.    kartę odejścia dla absolwenta

Wzór pierwszych stron pracy dyplomowej magisterskiej


Zał. 1. Nr konta bankowego Wydziału Odlewnictwa.
Zał. 2. Karta odejścia.
Zał. 3. Wzór wniosku o modyfikację tematu pracy dyplomowej/zmianę opiekuna pracy.
Zał. 4. Wzór formularza o wyznaczenie recenzenta i ustalenia terminu egzaminu dyplomowego.
Zał. 5. Wzór opisu koperty i płyty CD/DVD.
Zał. 6. Formularz oceny opiekuna pracy dyplomowej magisterskiej.
Zał. 7. Formularz oceny recenzenta pracy dyplomowej magisterskiej.
Zał. 8. Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 9. Wzór podania o reaktywację w celu zarejestrowania pracy dyplomowej i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 10. Wzór wniosku o wydanie suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 11. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.
Zał. 12. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku niemieckim.
Zał. 13. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku hiszpańskim.
Zał. 14. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku francuskim.
Zał. 15. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku rosyjskim.
Zał. 16. Wzór pisania osiągnięć do suplementu.