Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.rgnisw.nauka.gov.pl

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
www.krasp.org.pl

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

www.krput.edu.pl

Polska Komisja Akredytacyjna
www.pka.edu.pl

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych KAUT

www.kaut.uci.agh.edu.pl

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
www.uka.amu.edu.pl

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

www.buwiwm.edu.pl

Kuratorium Oświaty w Krakowie

www.kuratorium.krakow.pl

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

www.psrp.org.pl

Eksperci Bolońscy
www.ekspercibolonscy.org.pl

Erasmus Student Network Polska
www.esn.pl

Centrum Kart Elektronicznych AGH (ELS)
www.cp.agh.edu.pl

Centrum Karier AGH
www.ck.agh.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH
www.zsn.agh.edu.pl

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna AGH
www.rekrutacja.agh.edu.pl