Informacje dla studentów dotyczące wpisu na semestry zimowy i letni

Semestralny plan zajęć

Student zobowiązany jest przygotować własny, indywidualny plan zajęć na dany semestr. Semestralny plan zajęć plan zajęć należy złożyć do dziekanatu w określonym przez Dziekana terminie (do 30 października w semestrze zimowym, do 30 marca w semestrze letnim).

Wpis na kolejny semestr

Okresem rozliczeniowym w Uczelni jest semestr

wpis normalny – uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych  w planie studiów.

wpis z deficytem punktów – można otrzymać składając podanie o wpis z deficytem punktów. Dopuszczalny łączny deficyt punktów na Wydziale Odlewnictwa wynosi15 pkt.

Przekroczony deficyt punktów ECTS

Jeśli student przekroczył dopuszczalny deficyt składa podanie o udzielenie urlopu na semestr zimowy/letni lub o powtarzanie semestru zimowego/letniego (student realizuje wtedy jedynie przedmioty niezaliczone tj. takie, z których nie została wystawiona ocena końcowa).

Opłaty za powtarzanie

Opłata za powtarzanie zajęć regulowana jest jednorazowo z góry do dnia 15 października za zajęcia realizowane w semestrze zimowym i do 15 marca za zajęcia realizowane w semestrze letnim

W celu obliczeniu opłaty należy wykazać liczbę godzin z przedmiotów, które będą  realizowane w aktualnym roku akademickim (sprawdzić w Syllabusie).

Rok akademicki w którym student rozpoczął naukę

WO

SJO

WMS

FiIS

WIMiIP

WIMiR

EAIiIB

WMN

WZ

WH

SWFiS

2014/2015

8 zł

6 zł

7 zł

5 zł

7 zł

 

 

7 zł

7 zł

7,5 zł

5 zł

2015/2016

8 zł

6 zł

8 zł

6 zł

7 zł

11 zł

9 zł

7 zł

7 zł

7,5 zł

5 zł

2016/2017

8 zł

6 zł

10 zł

7 zł

7 zł

11 zł

9 zł

7 zł

7 zł

7,5 zł

6 zł

2017/2018

10 zł

2018/2019

10 zł

Numery kont:

WO 23 1240 2294 1111 0010 7135 0094
SJO 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
WMS 80 1240 4722 1111 0000 4851 3564
SWFiS 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
FiIS 88 1240 4533 1111 0010 1854 5411
WIMiIP 13 1240 2294 1111 0010 7134 9304
WIMiR 74 1240 2294 1111 0010 7134 9564
EAIiIB 85 1240 2294 1111 0010 7134 9463
WMN 09 1240 4722 1111 0000 4857 0714
WZ 46 1240 2294 1111 0010 7135 0456
WH 86 1240 4722 1111 0000 4853 4699

W uzasadnionych przypadkach można złożyć podanie o zwolnienie z opłaty lub rozłożenie na raty. Liczba rat nie może być większa niż 5.

W sprawie zwolnienia z opłat lub rozłożenia na raty dotyczących innych Wydziałów podania należy kierować do Dziekanów tych Wydziałów.

Terminy składania podań

Z uwagi na konieczność zaplanowania liczby grup laboratoryjnych prosi się o składanie podań dotyczących: powrotów z urlopów, udzielenie urlopu, powtarzanie przedmiotów, reaktywacji na semestr, IPS,  przepisywania ocen minimum tydzień przed rozpoczęciem semestru.

Tematy prac dyplomowych

Student zobowiązany jest podjąć temat pracy dyplomowej magisterskiej nie później niż na jeden rok, a prac inżynierskich na jeden semestr przed planowanym terminem ukończenia studiów. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy wpisu na semestr dyplomowy.

Termin składania prac dyplomowych

Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie pisemnej oraz jeden w formie elektronicznej:

studia I stopnia - do końca lutego

studia II stopnia – do końca września

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Prolongaty ELS dokonuje się w Centrum Kart Elektronicznych paw. C-1 III piętro pokój 322B . Warunkiem prolongaty ELS jest posiadanie ważnego wpisu w systemie Dziekanat.XP.

W przypadku utraty legitymacji należy złożyć wniosek o wydanie ELS w dziekanacie. Opłata za duplikat wynosi 25.50 zł

Więcej informacji: www.cp.agh.edu.pl

Ubezpieczenie od NNW

Studenci mogą ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Samorządzie Studenckim, takie ubezpieczenie wymagane jest na okres praktyk.

 https://www.ubezpieczenia.agh.edu.pl/