Zapomogi losowe

Zapomoga losowa może być przyznana przez Dziekana Wydziału studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na podstawie złożonych wraz z wnioskiem (wg załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu) dokumentów (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne, itp.) lub pisemnego oświadczenia co najmniej 3 studentów, w tym członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH. Student może otrzymać zapomogę losową nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, tylko na jednym kierunku studiów. Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Kwota zapomogi jednorazowo nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.
Wnioski o przyznanie zapomóg wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację należy składać do 20stego dnia każdego miesiąca.


Regulamin pomocy materialnej AGH

Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 7 do zapomogi (klauzura informacyjna studenta)

Załącznik nr 8 do zapomogi (Klauzura informacyjna członka rodziny)

Numer konta