Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Składanie wniosków o stypendium  dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 Informuję, że można składać wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na nowy rok akademicki 2018/2019. Od 1 czerwca 2017 roku, zgodnie z decyzją Pani Rektor, wszyscy studenci są zobowiązani do wypełnienia elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Stypendiów wraz z aktualnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność (np. orzeczenie ZUS). Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2018/2019 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (np. orzeczenie ZUS). Student ubiegający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego tj. między październikiem a czerwcem, powinien złożyć w Dziale Stypendiów wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, który zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmie okres, od którego przyznano status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres całego roku akademickiego lub do daty ważności orzeczenia. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest studentowi aktualnie kontynuującemu naukę albo korzystającemu z urlopu, za wyjątkiem urlopu bez podania przyczyny.

Regulamin
Wniosek - nowy druk