Stypendia socjalne

Składanie wniosków o stypendium socjalne, mieszkaniowe i dla osób niepełnosprawnych na rok 2018/2019
Informuję, że można już składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na nowy rok akademicki 2018/2019. Już od poprzedniego roku akademickiego zgodnie z decyzją Pani Rektor, wszyscy studenci są zobowiązani do wypełnienia elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa elektronicznej rejestracji wniosków będzie dostępna od 18 czerwca (tj. poniedziałek). Wnioski są dostępne na Państwa kontach Wirtualnej Uczelni. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Stypendiów wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Przypominam wszystkie roczniki zakładają w Wirtualnym Dziekanacie stypendium socjalne i mieszkaniowe na semestr zimowy, natomiast stypendium dla osób niepełnosprawnych  zakładają wnioski na ROK AKADEMICKI
Wykaz wymaganych dokumentów oraz wzory potrzebnych oświadczeń znajdą Państwo na stronie DSS AGH lub poniżej:
www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Ogólne informacje o stypendiach

Studenci stacjonarni: Podstawową przesłanką do ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta/rodziny studenta. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr dla wszystkich lat i rodzajów studiów. Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2018/2019 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w przypadku studentów studiów stacjonarnych jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z udokumentowaniem statusu tych osób, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania - TYLKO DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH - w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, może być przyznane znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych, pobierającemu stypendium socjalne, stale zamieszkałemu poza Krakowem, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby lub znacznie utrudniał studiowanie.

Studenci niestacjonarni: Podstawową przesłanką do ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta/rodziny studenta. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres semestru dla wszystkich lat i rodzajów studiów. Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2018/2019 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w przypadku studentów studiów niestacjonarnych w wieku do 26 lat i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami i rodzeństwem jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z dokumentowaniem statusu tych osób. W przypadku studentów posiadających własne rodziny, wymagane jest udokumentowanie statusu i dochodów własnych, współmałżonka i dzieci.

W przypadku wystąpienia trwałej zmiany sytuacji materialnej (utrata dochodu), student może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń (jeśli student nie składał do tej pory wniosku o pomoc materialną) lub złożyć wniosek korygujący (w sytuacji utraty i nabycia dochodu oraz wcześniejszego złożenia wniosku) przedkładając aktualne dokumenty potwierdzające sytuację materialną.
Student korzystający z urlopu bez podania przyczyny nie może ubiegać się o stypendium socjalne.

Regulamin
Wirtualna Uczelnia - wnioski stypendialne - instrukcja
Dochód z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwach rolnych w 2017 roku
Pismo do Dziekanów od Pani Rektor ws. stypendiów

Oświadczenie studenta o braku zmiany sytuacji materialnej