Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

1. Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen. Informatyczny system obsługi dydaktyki generuje wykaz najlepszych studentów dla każdego z kierunków kształcenia na Wydziale spośród wszystkich studentów, którzy w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej uzyskali wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów obowiązujących w poprzednim roku akademickim ze średnią ocen co najmniej 4,0.

2. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe są przyznawane studentom AGH, którzy w ubiegłym roku akademickim wykazali się szczególnymi efektami w działalności badawczej, byli autorami publikacji naukowych, osiągnęli sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach o charakterze naukowym. Wnioski muszą posiadać rekomendację Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych, którzy kierują wnioski studentów do Rektora.

3. Stypendia Rektora za wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym są przyznawane studentom AGH którzy  uzyskali sukcesy indywidualne lub zespołowe w rywalizacji ligowej, międzyuczelnianej na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS. Wnioski studentów muszą posiadać rekomendację Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego AGH, który kieruje wnioski studentów do Rektora na podstawie prowadzonego rankingu  osiągnięć.

4 Stypendia Rektora za osiągnięcia artystyczne są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli sukcesy w sferze kultury, sztuki, reprezentując AGH na poziomie co najmniej ogólnopolskim oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS. Każde osiągniecie powinno być zgłoszone przez laureata do URSS AGH, a wniosek studenta musi posiadać jej rekomendację. Wnioski te są kierowane przez URSS AGH do Rektora.

Regulamin

Wniosek - nowy druk

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. - Stypendium Rektora na rok akademicki 2018/2019

Limity średnich ocen do stypendium Rektora dla każdego kierunku, roku i trybu studiów w roku akademickim 2018/2019