Jednorazowe stypendium z tytułu posiadania dziecka

O przyznanie jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dzieci/dziecka może ubiegać się student studiów pierwszego i drugiego stopnia, odbywanych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, o ile posiada dziecko, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyło 6 lat. Na każde dziecko stypendium można otrzymać tylko jeden raz. Jednorazowe stypendium z tytułu posiadania dziecka może być przyznane i wypłacone osobie uprawnionej wyłącznie raz w toku studiów w AGH. Obejmuje to studia pierwszego, drugiego stopnia oraz studia doktoranckie, a także studia na drugim i każdym kolejnym kierunku.
Warunek: - Student I stopnia w chwili złożenia wniosku nie może mieć ukończone 24 lata - Student II stopnia w chwili złożenia wniosku nie może mieć ukończone 26 lat.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię (oryginał do wglądu) aktu urodzenia dziecka/dzieci.
Zgodnie z §3 ust.2 Regulaminu z dnia 4 listopada 2015r., osoba uprawniona składa wniosek w terminie do 25 listopada. Zapis ten nie dotyczy studentów, którzy rozpoczynają studia w kolejnym roku akademickim.
W przypadku, gdy dziecko urodzi się po tym terminie, wniosek można złożyć w każdym czasie.
Wnioski zostają przekazane do Prorektora każdego ostatniego dnia miesiąca.

Wniosek o jednorazowe stypendium z tytułu urodzenia dziecka

Regulamin przyznawania studentom i doktorantom AGH jednorazowego stypendium z tytułu urodzenia dziecka

Załącznik do Regulaminu