Projekty europejskie realizowane na Wydziale

1. Projekt pt. „Adaptacja i doposażenie laboratorium badawczego metali i stopów pod kątem analiz odlewów i zabytków archeologicznych na Wydziale Odlewnictwa AGH”, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 — 2013 (Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych) 
Więcej informacji na stronie www.labast.agh.edu.pl


2. „Interaktywny, interdyscyplinarny system bazodanowy jako narzędzie wspomagające przygotowanie produkcji odlewniczej”. -„Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.” 
Więcej informacji na stronie www.SimulationDB.com


3. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego regeneratora wibracyjnego" - „Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” - umowa nr UDA-POIG.01.03.01-12-007/09-00 

 

 

 

4. Projekt „Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich”, nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-12-052/12, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1, wykonawcy projektu: Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, okres realizacji projektu 04.2013-12.2015, całkowita wartość projektu 2 292 960,00 zł. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Banaś. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.