13.03.2019

Stypendium Fundacji "ODLEWNICTWO"


Fundacja „ODLEWNICTWO” ogłasza konkurs o stypendium fundacji w roku akademickim 2018/2019, dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich). Stypendium będzie przyznane studentowi(ce) studiów dziennych Wydziału Odlewnictwa AGH przez Wydziałową Komisję Stypendialną z udziałem przedstawiciela Zarządu Fundacji Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie.
Stypendia (12 -to miesięczne) będą przyznane studentom Wydziału Odlewnictwa AGH po trzecim semestrze studiów (studenci II roku), w miesiącu kwietniu, a pierwsza ich wypłata będzie miała miejsce w miesiącu maju. Sprawozdania stypendystów (o postępie wyników nauki) wymagane będą po 6 miesiącach trwania stypendium, termin ich dostarczenia  - 15  listopada (roku przyznania stypendium).
Informacje dotyczące warunków otrzymania stypendium można uzyskać na stronie internetowej podanej poniżej. Zgodnie z jej zapisem każdy student(ka) studiów stacjonarnych  (I stopnia) może otrzymać Stypendium Fundacji tylko jeden raz.

www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/fundacja/stypendium.htm
Do oceny wniosków stypendialnych brane będą pod uwagę następujące informacje zamieszczone we wniosku (wg przelicznika do obliczania punktacji stypendialnej) :
•    średnia z ocen na semestrze uzyskanych w semestrze letnim poprzedniego roku akademickiego i aktualnie zakończonym semestrze zimowym..
•    działalność naukowo-sportowo-organizacyjna.
Nieprzekraczalny termin składania podań o stypendium (wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) upływa dnia 05.04.2019.
Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone po dniu 15.05.2019.

Załącznik - algorytm obliczania punktacji stypendialnej studenci studiów stacjonarnych I stopnia :

LP=0,4*A + 0,4*B + 0,2*C

Gdzie:
LP – łączna ilość punktów.
A   – średnia z ocen w semestrze letnim 2017/2018
B   – średnia z ocen w semestrze zimowym 2018/2019
C   – ocena za działalność naukowo-sportowo-organizacyjną na rzecz Wydziału
        Odlewnictwa.

Uwaga
Maksymalna wartość wskaźnika C wynosi 5.
Poniżej przedstawiono propozycję  punktacji dotyczącej wskaźnika D:
-    potwierdzona przez Organizatora pomoc w organizacji Dnia Odlewnika, Dni Otwartych, Festiwalu Nauki, Konferencji organizowanych przez Wydział – 2 pkt.,
-    wygłoszenie referatu na konferencji studenckiej – 1 pkt.,
-    wygłoszenie referatu na konferencji naukowej – 2 pkt.,
-    potwierdzona przez Opiekuna praca w Kole Naukowym na Wydziale Odlewnictwa – 1 pkt.,
-    wybitne osiągnięcia sportowe (w skali kraju)– do 3 pkt.,
-    wybitne osiągnięcia sportowe (w skali międzynarodowej)– do 5 pkt.

Dokumenty należy składać u Pana dr. inż. Marcina Brzezińskiego w pokoju 205, II piętro

Załączniki:

1. Ankieta

2. Oświadczenie