24.06.2013

Letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2012/2013 - wytyczne zaliczania na Wydziale Odlewnictwa.


Organizacja roku akademickiego 2012/2013:

- semestr letni  od 25 lutego 2013 do 30 września 2013

- letnia sesja egzaminacyjna  cz. 1. od  22 czerwca 2013 do 7 lipca 2013

- wakacje letnie, praktyki  od  8 lipca 2013 do 1 września 2013

   i od 16 września 2013 do 30 września 2013

- letnia sesja egzaminacyjna  cz. 2. od  2 września 2013 do 15 września 2013

Zaliczenia i egzaminy (ilość terminów i forma zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów z 1.10.2012 r.):

 - zaliczenia terminowe do 22 czerwca 2013 r.

- zaliczenia poprawkowe do 7 lipca 2013 r.

- wszystkie egzaminy do 15 września 2013 r.

Oceny z  zaliczeń z ćwiczeń, projektów, laboratoriów, seminariów, egzaminów i ocen końcowych proszę wpisywać do kart osiągnięć studenta i do systemu Dziekanat XP .

Prowadzący, po zaliczeniu studentom zajęć z przedmiotu, proszeni są na bieżąco do uzupełniania wpisu ocen do systemu Dziekanat XP.

W indeksie proszę wpisywać tylko ocenę końcową z przedmiotu.

Studenci z deficytem punktów ECTS (powtarzający zajęcia) otrzymują dodatkowe karty, do których proszę wpisać oceny. Do indeksu wpisuje się ocenę końcową w obecnym semestrze. Do systemu Dziekanat XP oceny, w tym jedynym przypadku, wpisuje pracownik Dziekanatu na podstawie protokołu, w którym prowadzący dopisuje ręcznie studenta, który powtarza zajęcia.

Oceny niedostatecznej nie wolno wpisywać w rubryce : ocena końcowa.

W przypadku nieuczęszczania studenta na zajęcia w protokole należy wpisać nb.

Oceny i daty wpisane do karty, indeksu, protokołu (w systemie Dziekanat XP) muszą być identyczne.

Uzupełnione protokoły, po wydrukowaniu i podpisaniu proszę oddać do Dziekanatu.

Protokoły zaliczeń i ocen końcowych uzyskanych w I terminie powinny być zwrócone do Dziekanatu do dnia 8 lipca 2013 r.

W przypadku zaliczeń uzyskanych przez studentów w trybie poprawkowym, proszę prowadzących o nanoszenie uzupełnień protokołów w Dziekanacie.

Wszystkie protokoły (zaliczeń, egzaminów i ocen końcowych) proszę zwrócić do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2013 r.

Proszę na bieżąco wpisywać oceny do systemu Dziekanat XP.