09.06.2017

Konkurs na stanowisko 2 doktorant-stypendysta w projekcie OPUS 11


Nazwa jednostkiAkademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych.

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 11 nr UMO-2016/21/B/ST8/01181 pt. „Kompozyty odlewane in-situ wzmacniane nanocząstkami faz ceramicznych”, którego kierownikiem jest dr inż. Ewa Olejnik.

Wymagania wobec kandydata

 • absolwent studiów II stopnia na kierunku metalurgia lub inżynieria materiałowa,
 • status doktoranta w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie,
 • znajomość zagadnień z zakresu projektowania, wytwarzania materiałów metalicznych o specjalnych własnościach,
 • praktyczne doświadczenie w zakresie realizacji badań materiałów metalicznych,
 • umiejętność i doświadczenie w zakresie posługiwania się programami do analizy statystycznej, graficznej prezentacji wyników badań,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym: analizę literatury, opracowanie graficzne wyników oraz prezentacji wyników podczas konferencji,
 • umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.

Doktorant będzie brał udział w badaniach mających na celu wytworzenie kompozytów odlewanych wzmacnianych nanocząstkami faz ceramicznych. Badania przebiegać będą w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował będzie wytworzenie in situ nanocząstek faz ceramicznych w obecności moderatora, podczas eksperymentów z użyciem skaningowej kalorymetrii różnicowej. W etapie drugim przeprowadzona zostanie synteza nanocząstek w ciekłym Al i jego stopach. Istotnym elementem badań będzie funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek w celu eliminacji niekorzystnego zjawiska odpychania cząstek przez front krystalizacji.

Zadania:

 1. Przygotowanie form oraz materiałów wsadowych do wytwarzania kompozytów odlewanych wzmacnianych nanocząstkami faz ceramicznych.
 2. Wykonywanie analiz termicznych procesu krystalizacji nanokompozytów odlewanych z użyciem różnej zawartości moderatora oraz dodatków wprowadzanych w celu funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek.
 3. Przygotowywanie preparatyki do badań z użyciem skaningowej kalorymetrii różnicowej oraz mikroskopii świetlnej.
 4. Sporządzanie raportów z prowadzonych badań.
 5. Opracowywanie wyników do publikacji.
 6. Prezentacja wyników badań na seminariach i konferencjach.
 7. Bieżący przegląd literatury

Typ konkursu NCN: OPUS 11

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26.06.2017, 23:59

Forma składania ofert: przesyłać elektronicznie (eolejnik@agh.edu.pl; w tytule należy wpisać: Stypendium w konkursie OPUS 11/01181) lub składać osobiście na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Odlewnictwa

ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków

z dopiskiem: Stypendium w konkursie OPUS 11/01181


Warunki zatrudnienia
:

Data rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2017 r.

Miejsce pracyAkademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych.

Kwota stypendium: 2000 zł miesięcznie w czasie obowiązywania umowy.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

-         kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

-         podanie/list motywacyjny zwierający informacje o osiągnięciach młodego naukowca, w tym publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych,

-         CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 29.06.2016 r.