25.09.2021

Konkurs na stanowisko 1 doktorant-stypendysta w projekcie SONATA-BIS 7


Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji interdyscyplinarnego projektu Narodowego Centrum Nauki Sonata BIS 7 nr 2017/26/E/HS3/00656 pt. Biografia brązu. Archeometalurgiczne studium nad technologią odlewnictwa społeczności kultury łużyckiej w Wielkopolsce, który realizować będzie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka.

Wymagania wobec kandydata

 • absolwent studiów II stopnia na kierunku metalurgia lub inżynieria materiałowa,
 • status doktoranta w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie,
 • znajomość zagadnień z zakresu projektowania komputerowego, programów do modelowania 3D
  i symulacji procesów odlewniczych
 • praktyczne doświadczenie w zakresie komputerowej rekonstrukcji i wizualizacji obiektów,
 • umiejętność i doświadczenie w zakresie posługiwania się programami komputerowymi: SolidWorks (potwierdzone certyfikatem), Magma, Gimp i inne oraz graficznej prezentacji wyników badań,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym: analizę literatury, opracowanie oraz prezentacji wyników badań podczas konferencji,
 • umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.

Doktorant będzie brał udział w badaniach mających na celu rekonstrukcję i wizualizację obiektów,
a w dalszej kolejności symulację technologii i procesów odlewniczych. Działania te będą prowadzone na podstawie badań oryginalnych odlewów i form pradziejowych oraz z wykorzystaniem narzędzi i metod cyfrowych, z uwzględnieniem współczesnych programów komputerowego wspomagania produkcji odlewniczej. Ponadto doktorant będzie brał udział w archiwizacji i opracowaniu wyników badań oraz przygotowaniu ich do raportów i publikacji oraz monografii końcowej.

Zadania:

 1. Wymiarowanie i dokumentacja fotograficzna obiektów,
 2. Analiza wyników badań z zakresu mikroskopii, składu chemicznego i rentgenografii,
 3. Projektowanie i wizualizacja obiektów w programie Solid Works,
 4. Projektowanie form oraz elementów układu wlewowego dla badanych obiektów,
 5. Symulacje procesów zalewania i krzepnięcia,
 6. Analiza i weryfikacja wyników symulacji,
 7. Archiwizacja i analiza danych
 8. Sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
 9. Opracowywanie wyników do publikacji,
 10. Prezentacja wyników badań na seminariach i konferencjach,
 11. Bieżący przegląd literatury.

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 7

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.01.2021, 15:00

Forma składania ofert: przesyłać elektronicznie (agarbacz@agh.edu.pl; w tytule należy wpisać: Stypendium w konkursie SONATA BIS 7. Biografia Brązu) lub składać osobiście na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Odlewnictwa

ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków

z dopiskiem: Stypendium w konkursie SONATA BIS 7. Biografia Brązu


Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

Miejsce pracy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa.

Kwota stypendium: 1600 zł miesięcznie w czasie obowiązywania umowy.

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

-         kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

-         podanie/list motywacyjny zwierający informacje o osiągnięciach młodego naukowca, w tym publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych,

-         CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie).

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1.10.2021 r.