02.02.2017

Informacja o złożeniu oświadczenia studenta o braku zmiany sytuacji materialnej na semestr letni


Kraków, dnia 31.01.2017r.

Szanowni Państwo

Studenci,  którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym  roku akademickiego 2016/2017, a chcący pobierać stypendium socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17, proszeni są o złożenie w Dziekanacie oświadczenia studenta o braku zmiany sytuacji materialnej do dnia  17 lutego 2017.

Oświadczenie w załączeniu oraz dostępne na stronie wydziałowej : Dziekanat/Pomoc materialna dla student I i II stopnia/Pliki do pobrania/Oświadczenie studenta o braku zmiany sytuacji materialnej.

Uprzejmie informuję, że zgodnie Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie  z § 10 p. 24, „Jeżeli sytuacja materialna studenta nie uległa zmianie dokumenty potwierdzające dochody rodzin są obowiązujące na kolejny semestr roku akademickiego, za wyjątkiem zaświadczenia o bezrobociu. Zaświadczenie o bezrobociu traci ważność z upływem semestru, w którym zostało złożone. Student jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o bezrobociu  członka rodziny w terminie do 15 marca, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania na kolejny semestr”.

Proszę również o dostarczenie aktualnych  zaświadczeń o kontynuacji  nauki przez rodzeństwo  powyżej 18 roku życia.